image_pdfimage_print

ACCEPTACIÓ DEL USUARI

FUNDACIÓ TORRE DEL PALAU posa a disposició del públic la pàgina web www.torredelpalau.org

Els drets de propietat intel·lectual d’aquest espai web, el seu codi font, les bases de dades i els diferents elements que contenguin son propietat titular de FUNDACIÓ TORRE DEL PALAU, a qui correspon l’exercici exclusiu d’explotació dels drets de la pròpia web i, en especial, els de reproducció, distribució, comunicació pública, manteniment i transformació.

L’ utilització de l’espai web per un tercer l’atribueix  la condició de usuari i suposa la completa acceptació d’aquest usuari de totes i cadascuna de les condicions que estableix aquesta Política de privacitat.

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, sons, bases de dades, codis i qualsevol altre material, són propietat de Fundació Torre del Palau, o de tercers que ens hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts. Tot aquest material està a l’empara de la legislació de protecció de la propietat intel·lectual. Els seus titulars es reserven les accions legalment oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents :

 1. Qualsevol transmissió, distribució, reproducció o emmagatzematge, total o parcial, dels textos, de les imatges, codi de pàgines i de la resta de continguts inclosos en aquest lloc web ha de comptar amb el previ i exprés consentiment per escrit de Fundació Torre del Palau. Queden expressament prohibides, en tots els casos, la reproducció, còpia, comunicació pública, distribució, manipulació, i qualsevol altra forma d’utilització, de tot o part d’aquest lloc web o qualsevol dels seus continguts, llevat que es compti amb l’autorització expressa i per escrit de Fundació Torre del Palau.

La informació que es facilita en aquest lloc no pot ser objecte per part dels usuaris de venda o cessió, sota cap concepte, incloent-hi la gratuïta. Aquest lloc web pot contenir enllaços a pàgines externes de les quals Fundació Torre del Palau no es responsabilitza ni dels continguts ni de qualsevol altre aspecte relacionat amb aquests llocs. Fundació Torre del Palau pot modificar sense previ avís les característiques i les especificacions dels seus serveis, així com qualsevol altra informació aquí recollida, i no està subjecta a cap garantia de cap tipus. D’altra banda, Fundació Torre del Palau no és responsable de cap dany directe o indirecte que pugui ocasionar l’exactitud, veracitat o exhaustivitat de la informació, o l’ús que se’n pugui fer. L’accés a aquest web, no dota l’usuari de llicència o autorització per utilitzar, més enllà de l’ús estrictament personal, de cap contingut, informació o servei existent en el web ni sobre cap dret que hi estigui relacionat, especialment els de propietat intel·lectual i industrial.

 1. Fundació Torre del Palau adopta les mesures i els mecanismes necessaris per garantir la seguretat de les comunicacions i les transaccions que es produeixin mitjançant el lloc web, segons l’estat de la tecnologia i d’acord amb la tipologia de les transaccions i serveis que es posen a disposició dels usuaris. Malgrat tot, no pot garantir que el lloc web i el seu servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a Fundació Torre del Palau, com retards o bloquejos en l’ús del sistema causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques, del sistema d’Internet o d’altres sistemes electrònics, així com també de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora de control de Fundació Torre del Palau.
 1. Fundació Torre del palau es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del lloc web, així com també l’oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-los.
 1. La tramesa dels formularis inclosos en el web implicaran el consentiment exprés de l’usuari per tal que Fundació Torre del Palau faci les cessions de les dades de caràcter personal de l’usuari a totes les persones que siguin necessàries per dur a terme les finalitats del fitxer automatitzat. Qualsevol informació, idea o material, de qualsevol tipus, que sigui enviat a Fundació Torre del Palau per l’usuari serà considerat públic i no confidencial, i podrà ser utilitzat lliurement per Fundació Torre del Palau. Si un menor d’edat ens hagués facilitat les seves dades, el tutor/a del menor pot demanar-ne la supressió, modificació o oposició i determinar la seva finalitat.

 

US CORRECTE DE L’ESPAI WEB

L’usuari es compromet a utilitzar l’espai web, els continguts i els serveis d acord amb la Llei, aquesta Política de privacitat, les bones pràctiques i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’usuari s’obliga a no utilitzar l’espai web o els serveis que es presten a través d’ell amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut d’aquesta Política de privacitat, que lesionen els interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma es pugui danyar, inutilitzar-lo deteriorar el propi espai web o els seus serveis o impedir un ús satisfactori de l’espai web a uns altres usuaris.

Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, els programes o els documents electrònics i altres que es trobin el present espai web.

L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés de altres usuaris al servei mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals FUNDACIÓ TORRE DEL PALAU presta el servei, així com a no realitzar accions que malmetin, interrompin o generin errors en els sistemes citats.

L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macroinstruccions, mini aplicacions, controls de qualsevol tipus o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o puguin causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de FUNDACIÓ TORRE DEL PALAU o de tercers o, en el seu cas, violar els drets de la propietat intel·lectual o industrial.

L’usuari es compromet a no fer un mal ús de les informacions, missatges,  gràfics, dibuixos, arxius de so i/ o imatge, fotografies, programes  i, en general, qualsevol tipus de material accessible a través del present espai web o dels serveis que ofereix.

FUNDACIÓ TORRE DEL PALAU Consegüentment, declina igualment tota responsabilitat derivada dels danys i perjudicis que pugui sofrir qualsevol visitant d’aquest espai web en els seus recursos tecnològics (informàtics o telemàtics) a conseqüència de la producció de qualsevol de les circumstàncies o fets mencionats al paràgraf anterior.

FUNDACIÓ TORRE DEL PALAU  no és responsable de la informació que es pugui obtenir a través dels enllaços a sistemes externs des d’aquest espai web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL E INDUSTRIAL

Aquest espai web i tots els seus continguts, inclosos els textos, els documents, les fotografies, els dibuixos, les representacions gràfiques, les bases de dades, els programes informàtics, així com els logotips, les marques, els noms comercials i altres signes distintius son propietat de FUNDACIÓ TORRE DEL PALAU o de tercers que l’han autoritzat per el seu ús.

Tots els drets estan reservats.

RÈGIM DE RESPONSABILITAT

Responsabilitat de FUNDACIÓ TORRE DEL PALAU per l’ utilització del web

L’usuari es l’ únic responsable de les infraccions en que es pugui incórrer i dels perjudicis que pugui causar o causar-ne per d’utilització del present espai web. Per la seva part, FUNDACIÓ TORRE DEL PALAU esta exonerada de qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per les accions del usuari.

L’usuari serà l’únic responsable per qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial  iniciada per terceres persones contra FUNDACIÓ TORRE DEL PALAU basada en la utilització del espai web per l’usuari. Si és el cas, l’usuari assumirà totes les despeses, costos i les indemnitzacions que es reclamin a FUNDACIÓ TORRE DEL PALAU amb motiu de reclamacions o de accions legals que li siguin atribuïbles.

Responsabilitat de FUNDACIÓ TORRE DEL PALAU per el funcionament del web

FUNDACIÓ TORRE DEL PALAU exclou qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per transferències, omissions, interrupcions, intromissions indesitjables, deficiències de telecomunicacions, virus informàtics, averies telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivats per causes alienes a FUNDACIÓ TORRE DEL PALAU

Responsabilitat de FUNDACIÓ TORRE DEL PALAU per enllaços des del web

FUNDACIÓ TORRE DEL PALAU declina tota responsabilitat respecte de la informació (continguts) o riscos (perjudicis tècnics, morals o econòmics) que hi hagi fora del espai web i al que es pogués accedir per link des d’aquesta,  ja que la funció dels enllaços que apareixen es únicament d’informar sobre un tema concret.

COMPROMÍS DE PROTECCIÓ DE DADES I DE COMPLIMENT DE LA LSSICE

En compliment del RGPD /Reglament General de Protecció de dades), FUNDACIÓ TORRE DEL PALAU informa als usuaris que les dades de caràcter personal que proporcionen al omplir els formularis de contacte o altres espais amb dades personals, es recolliran en fitxers responsabilitat de FUNDACIÓ TORRE DEL PALAU i seran tractats amb la finalitat de poder prestar e informar sobre els serveis que FUNDACIÓ TORRE DEL PALAU ofereix i presta. El fet d’omplir un formulari d’aquest espai web implica que l’usuari reconeix que l’ informació i les dades personals que ens indica son fefaents, exactes i certes.

La Política de seguretat de dades personals aplicada es basa en els següents punts:

 1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

Responsable del tractament: FUNDACIÓ TORRE DEL PALAU

Correu electrònic: fundacio@torredelplau.org

 1. Amb quines finalitats continuarem tractant les seves dades personals?

Tractem les dades personals dels nostres contactes, clients, col·laboradors, voluntaris, socis i proveïdors amb la finalitat de gestionar la relació amb la nostra organització i, en especial, els aspectes d’activitats, contractuals, l’enviament d’informació de la nostra organització, l’organització d’activitats, programes o esdeveniments i l’enviament de comunicacions informatives i comercials (també per via electrònica).

 1. Quan temps conservarem les seves dades personals?

Les dades personals es conservaran, de forma general,  durant el termini de sis (6) anys de conformitat amb la normativa comptable vigent i, si s’escau, durant deu (10) segons la normativa de prevenció de blanqueig de capitals.

En qualsevol cas, FUNDACIÓ TORRE DEL PALAU conservarà les seves dades personals mentre siguin necessàries per  a la prestació de la  relació contractual, a menys que ens en sol·liciti la supressió. Tanmateix, les conservarà durant el període de temps necessari per a donar compliment a les obligacions legals que en cada cas correspongui d’acord amb la tipologia de les dades i el seu tractament.

 1. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades personals?

La base legal per al tractament de les dades personals és l’ interès mutu i el consentiment de l’usuari.

 1. A quins destinataris es comunicaran les seves dades personals?

Les dades podran comunicar-se a organitzacions vinculades a FUNDACIÓ TORRE DEL PALAU en l’àmbit de la gestió dels seus serveis per a les mateixes finalitats referides anteriorment, així com a aquelles Administracions Públiques competents quan ho exigeixi la normativa vigent.

El personal de FUNDACIÓ TORRE DEL PALAU que disposa de drets d’accés autoritzat d’acord amb l’estructura de seguretat interna de FUNDACIÓ TORRE DEL PALAU,  poden accedir a les seves dades amb els objectius descrits en aquesta Política de Protecció de dades. Tots els empleats de FUNDACIÓ TORRE DEL PALAU han estat formats i informats de les seves responsabilitats al respecte i signen l’acord  de confidencialitat corresponent. Igualment, poden accedir a les seves dades, organitzacions terceres quina intervenció sigui requerida i/o necessària per  a la gestió adequada de la prestació del servei.

FUNDACIÓ TORRE DEL PALAU ha establert contractes o acords contractuals i mesures de seguretat amb tercers, per garantir l’adequat nivell de seguretat i de protecció de les dades personals.

 1. Quins són els seus drets en relació amb les seves dades personals?

Pot sol·licitar l’accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades en qualsevol moment.

Podrà revocar el consentiment a l’enviament de comunicacions comercials i exercir els drets referits anteriorment, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a fundacio@torredelplau.org acompanyat de l’acreditació documental de la seva identitat. Amb l’excepció de que ens ho indiqui mitjançant l’opció de donar-se de baixa que trobarà en els enviaments electrònics, que ja ens donarà informació de la seva baixa.

Si no obté una resposta satisfactòria i desitja formular una reclamació o obtenir més informació al respecte de qualsevol d’aquests drets, pot adreçar-te a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

 1. Quina es la relació d’informació personal emmagatzemada?

Es guarden les dades bàsiques d’identificació i relació, per a l’enviament de programes, gestió o informació d’activitats, publicacions, comercial, facturació i relació contractual entre les parts.

 1. Quina és la Política d’emmagatzemat de dades / disponibilitat /  backups i la seva ubicació?

No s’elimina informació, a menys que sigui sol·licitada la supressió per part de l’usuari i que aquesta supressió s’escaigui (veure punt 3). Sempre està disponible, malgrat pot estar bloquejada per a lliuraments informatius de  màrqueting / comercial, si s’han exercitats els drets de supressió, limitació al tractament o bé oposició per part de l’usuari.

Es realitzen copies de seguretat dels servidors que contenen dades, degudament controlades i custodiades.

 1. Quina es la Política  de privacitat i Seguretat de la informació i el seu accés?

L’accés  a la base de dades està protegit mitjançant usuari i paraula de pas. En el cas d’accés remot autoritzat, aquest es realitza mitjançant protocol VPN

 1. Quina es la Política de resposta front incidents de seguretat i anàlisi del seu impacte?

FUNDACIÓ TORRE DEL PALAU ha adoptat mesures de protecció tècniques i organitzatives apropiades i aquestes mesures s’han aplicat a les dades afectades per la potencial violació de la seguretat de les dades personals. No hi ha accés a dades de clients o altres parts interessades, per persones que no estiguin autoritzades a accedir a elles.

FUNDACIÓ TORRE DEL PALAU ha dut a terme i manté actualitzat un Anàlisi dels riscos de la vulnerabilitat de les dades personals i del seu impacte sobre la seguretat i la intimitat dels clients / usuaris

 1. Quina es la Política d’esborrat front baixes del servei?

FUNDACIÓ TORRE DEL PALAU desactiva a les seves BBDD d’enviaments d’informació, els comptes de les persones físiques que decideixen donar-se de baixa d’enviaments o contactes / membres de xarxes socials i que hagin exercit el seu dret a la supressió. En aquest cas, les dades del sol·licitant quedaran bloquejades i mantingudes el temps requerit per normativa i exclusivament pel compliment de les obligacions legals que justifiquin la relació passada entre les parts.

 1. Qui es el nostre Responsable de Seguretat en matèria de Protecció de dades?

FUNDACIÓ TORRE DEL PALAU no té obligatorietat legal de designar un DPD (Delegat de Protecció de dades), d’acord amb la legislació vigent.

Independentment d’això, FUNDACIÓ TORRE DEL PALAU ha designat a una persona Responsable de Seguretat de les dades, per tal de vetllar pel correcte funcionament d’aquesta  Política de Privacitat i d’assegurar que se’n preserven els requisits en relació a les dades personals dels usuaris interns i externs a l’organització. Pot contactar amb el nostre Responsable de Seguretat de dades a fundacio@torredelplau.org

En cas que FUNDACIÓ TORRE DEL PALAU identifiqui una violació de seguretat de dades personals que comprometi a un o més dels seus usuaris, aquest/s seran notificats a la major brevetat possible al respecte. Si el risc i vulneració fossin importants, es notificaria igualment a l’autoritat competent.

L’usuari registrat conserva en tot moment la possibilitat de exercitar el seus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, tractament limitat, portabilitat u oposició al tractament de les seves dades. Així mateix, i de conformitat amb la Llei 34/ 2002, d’1 de juliol, de serveis de la societat de l’ informació i comerç electrònic, pot  revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials. En cas de dubte, així com per exercitar els drets mencionats, pot dirigir-se a FUNDACIÓ TORRE DEL PALAU mitjançant correu electrònic fundacio@torredelplau.org o correu postal a Adreça: FUNDACIÓ TORRE DEL PALAU a Rambla dÈgara 340 2a Centre Cultural Terrassa – Bústia 145 – 08220 TERRASA

LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JUDICIAL

Qualsevol controvèrsia sorgida en l’ interpretació o l’execució d’aquesta Política de privacitat s’interpretarà a partir de la legislació espanyola. Així mateix, FUNDACIÓ TORRE DEL PALAU a través de la seva representació legal i el usuari, renuncien a qualsevol altra jurisdicció i se sotmeten a la dels jutjats i tribunals del domicili del usuari per qualsevol controvèrsia que pugui succeir. En el cas de que l’usuari tingui el seu domicili fora de Espanya FUNDACIÓ TORRE DEL PALAU i el usuari se sotmetran als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

Podeu llegir l’avís legal en aquest enllaç: https://www.torredelpalau.org/avis-legal/